درباره ما

مدیران

حسن محمدعلی زاده

حسن محمدعلی زاده

رئیس هیات مدیره

شاهین ظهوری

شاهین ظهوری

نایب رئیس هیات مدیره

امیر رضا برکتین

امیر رضا برکتین

عضو هیات مدیره

مهدی عباسی

مهدی عباسی

عضو هیات مدیره

علی رضا باباخان

علی رضا باباخان

مدیرعامل

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز